[Makale-Baslik]

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu


Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)- Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3)- Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında arttırılır.

Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Olan Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Sahtecilik kelimesi; bir şeyi gerçekmiş gibi göstermek, bu amaçla düzmece, yalan dolanda bulunmak, hile yapmak gibi anlamları barındırmaktadır. Kanun bir takım hukuki sonuç doğurabilecek belgeleri her türlü sahteciliğe karşı korumakta, bunların geçerlik ve doğruluğuna yapılacak her türlü sayıda cezalandırmaktadır. Sonuç itibari ile belgede yapılan sahtecilik, topluma, bireylere veya Devlete maddi veya manevi zarar verebilir.

Maddede resmi belgede sahtecilik suçunun failinin kamu görevlisi olup olmaması şeklinde ayrıma gitmiştir. 1. fıkrada, kamu görevlisi olmayan kişinin resmi belgede sahteciliğini; 2. fıkrada, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği düzenlenmiştir.

Kamu görevlisi tarafından işlenebilen resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, iki koşulun gerçekleşmesi gerekir. Buna göre;

1) Suça konu belgenin bir kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş bulunması gerekmektedir. Kimlerin kamu görevlisi sayılacağı ise TCK’nın 6. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddedeki tanıma göre kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, kamu görevlisidir. Bir belgenin resmi belge niteliğini kazanabilmesi için yalnızca kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olması yeterli değildir.

2) Kamu görevlisinin görevi ile düzenlenen belge arasında nedensellik bağlantısının varlığı da aranmalıdır. Başka anlatımla, kamu görevlisi, belgeyi düzenlemeye görevli ve yetkili olmalıdır. Aksi halde, kamu görevlisi olmayanlar veya kamu görevlisi olmakla beraber görevi dışında resmi belgede sahtecilik suçunu işleyenler hakkında TCK’nın 204/1. maddesi uygulanmalıdır.

Aldatma yeteneği; belgede sahteciliğin ilk bakışta anlaşılmaması, başkalarını aldatabilecek biçim ve içerikte olmasıdır. Düzenlenen belgedeki taklidin belirsiz sayıdaki kimseleri aldatması gerekir. Aldatma yeteneğinin bulunmadığı kaba taklit veya değiştirme halinde kamu güveni sarsılmayacağından işlenemez sahtecilik suçu vardır. Ancak bunun için sahte belgenin hiç kimseyi aldatamayacak biçimde kötü düzenlenmiş olması gerekir. Bu durum belgeden objektif olarak anlaşılabilmektedir. Burada aranan, aldatma olanağının bulunmamasıdır. Çünkü sahteciliği hemen anlaşılabilen bir belgeyle, veren kişiye duyduğu güven ve bu kişinin hileli davranışı nedeniyle zarara sokulmak olanaklıdır. Burada, belgede sahteciliğin değil, dolandırıcılıktan sözedilir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 29/05/2013 tarihli kararında resmi belgede sahtecilik suçunun oluşup oluşmadığı hakkında şu şekilde görüş bildirmiştir: ‘’Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, o belgenin hukuki sonuç doğurabilecek ve ilk bakışta dikkati çekmeyecek biçimde düzenlenerek çok sayıda kişiyi aldatabilecek yetenekte olması ve bu konun objektif olarak saptanması gerektiği, sanıkta yakalanan ve dosya içerisinde mevcut ’’Silah taşıma ruhsatının’’ renginin soluk olması, kağıt yapısı ve üzerinde mühür bulunmaması, ‘’araç komutanı kartının’’ baskısının bozuk olması, üzerindeki desenlerin net oluşturulmaması, fotoğrafın bulunduğu bölümde düzensiz bir görünüm arzetmesi, askeri kısaltmaların uygulamadan farklı olması ‘’ Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimlik Kartının’’ üzerindeki fotoğrafın bulunduğu bölümde düzensiz bir görünüm arzetmesi, kimliğin er-baş kimliği olmasına rağmen fotoğrafın subay elbiseli olması, üzerindeki tarihlerin anlamsız günleri içermesi ve bunların ilk bakışta dikkat çektiğinin anlaşılması ve belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdiri mahkemeye ait olması karşısında, aldatma yeteneğinin nasıl oluştuğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde sanığın sahtecilik suçundan mahkumiyetine hükmolunması’’

Resmi belgede sahtecilik suçunun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve Kovuşturma C. Savcılığı tarafından yapılır. Maddenin 1. fıkrasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri; 2.fıkrasında ise Ağır Ceza Mahkemeleridir. Ayrıca kanunun 204. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca hükmolunan sonuç cezanın kanunun 51/1. Maddesinde öngörüldüğü üzere 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezası olması durumunda ertelenebilir.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?