[Makale-Baslik]

Çocuğun Cinsel İstismarı


Madde 103

 1. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;
  1. On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  2. Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.
 2. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.
 3. Suçun;
  1. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  2. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  3. Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
  4. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  5. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 4. Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 5. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 6. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk deyimi için kanunun 6. maddesindeki yer alan, ‘’18 yaşını bitirmemiş kişiler’’ tanımı yapılmıştır. Fakat 18 yaş kuralı çocuğun cinsel istismar suçu için geçerli değildir. Günümüzde çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar son yıllarda artış göstermiş, kamuoyunun tepkisi ise yargıyı temsil eden kişilere olmuştur. Bunun nedeni ise, kanunda yer alan ceza miktarının yeterli olmayışı, mahkemelerin vermiş olduğu kararların toplumu tatmin etmemesi, sanıklar hakkında uygulanan iyi hal indirimlerini gösterebiliriz.

14/07/2016 tarihinde Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına kadar geçen sürede, çocuğun cinsel istismarı suçunda çocuklar için 15 yaş kuralı getirilmiş ve 15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağı kabul edilmiştir. Bu düzenleme kimi otoriteler için doğru bulunsa da, Anayasa mahkemesi iptal kararının gerekçesi olarak, fiil ile ceza arasında ölçülülük olması gerektiğini ve ilgili kanun maddesinin ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir.

24/11/2016 tarihinde ise, maddede yer alan 15 yaş kuralı korunmuş ve 12 yaş kuralı da getirilerek, ek bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Yeni düzenleme sonrasında, 0-12 yaş grubu olan mağdur çocuklara karşı işlenen istismar suçunun ceza miktarı ile 12-15 yaş grubunda yer alan çocuklara karşı işlenen istismar suçunun ceza miktarında farklı olmuştur. Kanun koyucu bu düzenleme ile ortaya çıkan bazı sorunların önüne geçmiş olsa da, çocuğun cinsel istismarı suçu ile ilgili düzenlemenin yeterliliği tartışma konusu olmaktan çıkmamıştır. Kısacası, yasada 24/11/2016 tarihli yeni düzenleme sonucunda hala bir takım eksiklikler olduğu gündemde yer almaktadır.

24/11/2016 Tarihli Yeni Düzenlemenin Sonucu Olarak Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Yeni düzenleme sonucunda yasada artık 12 yaş kuralıda yer almaktadır. Bu düzenleme sonucunda;

 1. 12 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenen istismar suçunda verilecek ceza miktarı 10 yıldan az olmayacaktır
 2. 12 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenen sarkıntılık suçunda verilecek ceza miktarı 5 yıldan az olmayacaktır

Kanun koyucu yasada 12 yaşından küçük mağdur çocuklar için yeni bir düzenleme getirmiş ve bunun sonucunda mağdur çocuğun, suç tarihindeki yaşına bakılarak verilecek ceza miktarında düzenlemeye gitmiştir.

 1. 12 yaşını tamamlamış fakat 15 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenen istismar suçunda verilecek ceza miktarı 8 yıl ile 15 yıl arası olacaktır.
 2. 12 yaşını tamamlamamış fakat 15 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenen sarkıntılık suçunda verilecek ceza miktarı 3 yıl ile 8 yıl arasında olacaktır.

Yeni düzenleme sonrasında maddeye bakıldığında 12 yaşını tamamlayıp 15 yaşını tamamlamayan mağdur çocuklar için, düzenleme öncesinde var olan ceza miktarının uygulanacağı öngörülmüş ve bu yaş grubu için harici olarak bir düzenlemeye gidilmediği görülmüştür.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda ise;

 1. 12 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenmesi halinde verilecek ceza miktarı 18 yıldan az olamayacaktır.
 2. 12 yaşını tamamlamış fakat 15 yaşını tamamlamamış mağdur çocuklara karşı işlenmesi halinde verilecek ceza miktarı 16 yıldan az olamayacaktır.

şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Kısacası, yeni düzenleme sonucunda 10 yaşında olan bir mağdur ile 14 yaşında olan mağdura karşı eylem yapan failler hakkında verilecek ceza miktarında farklılık olacaktır.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?