[Makale-Baslik]

Evlat Edinme Davası


Bireylerin soy bağı durumu doğumla kurulurken bu durumun istisnalarından biride evlat edinme yoluyla kurulan soy bağıdır. Evlat edinme davası, Aile Mahkemelerinde görülen ve evlat edinen ile evlat edilen arasında soy bağı kurulan bir dava türüdür.

Medeni kanunumuzda düzenlenen bu evlat edinme davası, kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi sonucunda açılabilecek bir dava türü olup belirtilen şartların gerçekleşmemesi sonucunda dava mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir.

Küçüklerin (Ergenlerin) Evlat Edinilmesi

Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir.

Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez. Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:

 1. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
 2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.

 1. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,
 2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,
 3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.

Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir. Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Evlat Edinmenin Hükümleri

 1. Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.
 2. Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.
 3. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır.
 4. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.
 5. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.
 6. Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.
 7. Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur.
 8. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
 9. Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere evlat edinme davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Davanın açılacağı yer ise evlat edinenin oturduğu yere bağlı mahkeme ile birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturduğu yere bağlı mahkemedir.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?