Genel Vekaletname Örneği


Beni / bizi leh ve aleyhim(iz)de açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemeleri’nin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının, her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, savcılıklara şikayet etmeye ve ceza davaları dahil şikayetten vazgeçmeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azli veistimâma, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delâil ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hakim talebinde bulunmaya, kiracılarım aleyhine .ihtarname ve protestolar keşide etmeye, gerektiğinde tahliye davaları açmaya, bu konularda avukatlar görevlendirmeye, muvafakatler vermeye, noterliklerde işlemleri sonuçlandırmaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Genel ve Özel yetkili Mahkemelerde, İcra Dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, davalar açmaya, açılmış davaları takip etmeye, nüfus kayıtlarımın düzeltilmesini istemeye, yaş tashihi, isim tashihi yapmaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, davadan ve/veya temyizden feragate, tashihi karar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hakim, bilirkişi, hakem, şahit ve katipleri şikayete ve redde, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragata, davayı kabulesulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icra-i satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati ve diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları’na müracaatla sabıka sicil ve arşiv kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güv. Bak. Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerden dolayı, itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca Sigorta Tâhkim Komisyonu ve arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, S.S.K. ile ilgili işlere takibe, adıma T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, şubeleri ve sair alakalı birimleri ile merkez veya şubelerine müracaatlarda bulunmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya işlemlerimi imzalamaya tevkil, teşrik ve azle, birlikte ve ayrı ayrı mezun ve yetkili olmak üzere, Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sokak Betül Apartmanı No:14 D:4 Bakırköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren 39589792136 T.C. nolu, Bakırköy Vergi Dairesi’nde sicil numarası ile kayıtlı İstanbul Barosu avukatlarından Av. Abdullah FIRAT’ı, vekil nasp ve tayin ettim/ettik.

VEKİL EDEN:

ADRES:

Hukuk Büromuza Ait Genel Vekalet Bilgileri

Adres: Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sokak No:14 Betül Apartmanı Daire:4 Bakırköy/İstanbul

Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi Dairesi Vergi No: Av. Abdullah FIRAT 39589792136

BİR SORUNUZ MU VAR?